(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่ ๙ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
          นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่ ๙ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ในการนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้นำกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 33 times, 1 visits today)