(สพอ.นิคมคำสร้อย) กิจกรรม ๕.๓ สื่อมวลชนเยี่ยมชมชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านเตาถ่าน ม.๗ ต.หนองแวง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมกับหมู่บ้านเป้าหมาย ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดมุกดาหารหลากหลายแขนง อาทิเช่น สื่อออนไลน์ นักจัดหนังสือพิมพ์ และวิทยุ เป็นต้น ตามโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กิจกรรม ๕.๓ สื่อมวลชนเยี่ยมชมชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี
ณ บ้านเตาถ่าน ม.๗ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 138 times, 1 visits today)