(สพอ.นิคมคำสร้อย) 56 ปี กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่น “สร้างชุมชนเข้มแข็ง” ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานงานวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีนายสุวนัย ทองนพ ,ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, นายไพโรจน์ พรหมสาส์น, ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, นายปรีชา บุตรศรี, นายชุมพร พลรักษ์ และนายประภาศ บุญยินดี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคี พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

       นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 56 และกำลังก้าวสู่ปีที่ 57 ซึ่งการทำงานที่ผ่านมานับเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทำงานเคียงข้างประชาชน ซึ่งเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน และใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองพร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP นับล้านคนมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ลุกขึ้นมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ตามแนวคิด “ช่วยเพื่อให้เขา ช่วยตัวเอง” อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการทุนชุมชน ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนนำไปประกอบอาชีพและบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล”

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่สำคัญ 56 ปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาพี่น้องพัฒนาชุมชน ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์พัฒนาชุมชน และดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และยังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการให้เป็นวิถีชีวิต (Way of life) ของประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยังคงระดมสรรพกำลังเพื่อขับเคลื่อนสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยมุ่งเน้นคุณภาพ สร้างสินค้าที่พิเศษ สินค้าแห่งอัตลักษณ์ และสินค้าแห่งภูมิปัญญาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำโดยใช้กลไกประชารัฐของภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นหุ้นส่วนการทำงานร่วมกัน โดยการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาลเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาชีพ รายได้ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และบริหารทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนมีธรรมาภิบาล สร้างการออมและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และที่สำคัญที่สุด ปีที่ 57 เราจะต้องก้าวเดินต่อไปด้วยการเสริมสร้างบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานที่สมดุล สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ”

“นาฬิกาพัฒนาชุมชนเรือนนี้เดินมา 56 ปีแล้ว และจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เราจะสร้างชุมชนให้เข็มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจฐานรากให้สมดุล และยืนเคียงข้างประชาชนตลอดไป”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

สถานีข่าวพช.CNS รายงาน

(Visited 531 times, 1 visits today)