(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมการมอบหมายงานกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
         นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการมอบหมายงานกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร
        โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมการมอบหมายงานกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจและมอบหมายภารกิจและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
(Visited 51 times, 1 visits today)