(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
           นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ
           โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร     เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ในการนี้มีคณะวิทยากรจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นายธนโชติ โชติบุนยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ ดาหาร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) ร่วมเป็นวิทยากร เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑๑o คน
ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 174 times, 1 visits today)