(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑,๒ และตอนกลาง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑,๒ และตอนกลาง ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ในภาคเช้า นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดนครพนม” และในภาคบ่าย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะและบรรยาย ในหัวข้อ “Look Forword : การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน”

ณ ห้องประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

(Visited 32 times, 1 visits today)