(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี (ระดับจังหวัด) เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ณ บ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย

๓o สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น.
        สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี (ระดับจังหวัด) เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมงานปรับปรุงศูนย์สาธิตการตลาดบ้านด่านมน
      ในการนี้คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านด่านมน ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับแก่ทีมคณะติดตามฯ เป็นอย่างดี
ณ ศาลาประชาคมบ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 151 times, 1 visits today)