(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ณ บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย

๒๘-๓o สิงหาคม ๒๕๖๑
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓o สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 62 times, 1 visits today)