(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น ณ บ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย

๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ บ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 70 times, 1 visits today)