(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑,๒ และตอนกลาง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี (ระดับจังหวัด) เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ณ บ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย

๓o สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น.         สพอ.นิคมคำสร้อย ร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ณ บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย

๒๘-๓o สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ด [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาการ ๓๖ ปี ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี

๒๘ สิงหาม ๒๕๖๑ เวลา            สำนักงานพัฒนาชุมชุมอำเภอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น ณ บ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย

๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ด [...]

อ่านต่อ