(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๑

วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำส [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมคณะกรรมการสตรี (กพสอ.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางเกสลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมอบรม การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) หมู่บ้านเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.นิคมฯ จ.มุกดาหาร

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดตัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ [...]

อ่านต่อ