(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษญกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษญกิจพอเพี [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) จัดอบรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมที่ ๑.๒) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) “รองชนะเลิศอันดับ ๑” ในโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑             นางเกศลา ทองคำเจริญ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการและพนักงานในสังกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.         นางเกศลา ท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) จัดอบรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมที่ ๑.๒) ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านด่านมน ม.๔ ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒ [...]

อ่านต่อ