(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.oo – ๑๕.oo น.

นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบัติการ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o” แนวทางการขับเคลื่อนงานสตรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เงินอุดหนุน)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 59 times, 1 visits today)