(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o”

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o” แนวทางการขับเคลื่อนงานสตรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโชคชัย (เงินอุดหนุน)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตำบลดชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 34 times, 1 visits today)