(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ ฝึกอบรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๕ และ ๑๑ พบปะและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ ฝึกอบรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒๐ คน

ทั้งนี้ อำเภอนิคมคำสร้อย ทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยและกลุ่มเป้าหมาย (บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย, บ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย และบ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง) เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 152 times, 1 visits today)