(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้านมัสการเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย พระครูวิชัยธรรมศิริ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.00-๑๒.00 น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) เข้านมัสการพระครูวิชัยธรรมศิริ (เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย) พระอาจารย์แสดงธรรมเทศนาชุมชนคุณธรรมจริยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ณ วัดศรีวิชัย ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 476 times, 1 visits today)