(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอนิคมคำสร้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๒o กรกฏาคม ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) พร้อมเจ้าหน้าที่ สพอ.นิคมคำสร้อยทุกท่าน ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอนิคมคำสร้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 23 times, 1 visits today)