(สพอ.นิคมคำสร้อย) รับการตรวจติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) รับการตรวจติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ และนายวิลาศ บูญโต พร้อมคณะในนามเลขานุการ ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี (ศปน.ศพช.อุบลราชธานี) ติดตามและสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนการจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 64 times, 1 visits today)