(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.oo – ๑๕.oo น. นายลภนพัฒน์ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหมู่บ้าน/ชุมชน กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ ฝึกอบรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอนิคมคำสร้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๒o กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมค [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) รับการตรวจติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย

๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมค [...]

อ่านต่อ