(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านหนองหลี่ ม.๗ ต.โชคชัย

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๕.oo น.

นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบัติการ) สพอ.นิคมคำสร้อย เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลโชคชัย ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา”
เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ปรับความคิด(Mindset)เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็นรู้เท่าทันเทคโนโลยีให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและประเด็นร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย (รอบพิเศษ)

ณ บ้านหนองหลี่ ม.๗ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 240 times, 1 visits today)