(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓o น.
       นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ (๓oo,ooo.- บาท)
โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ ได้พบปะชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน ๗๙ กองทุน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
        ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กองทุนละ ๓oo,ooo.- บาท เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางที่กำหนด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 100 times, 1 visits today)