(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา 0๙.๓0 น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) พร้อมด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 141 times, 1 visits today)