(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวาระขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร “๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร”

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวาระขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร “๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร”
โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ จปฐ. ดีเด่น และร่วมเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวาระขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร “๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร”
ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร รายงานสรุปข้อมูลผลการจัดเก็บ จปฐ.จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุม

ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 116 times, 1 visits today)