(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านป่งแดง ม.๔ ต.หนองแวง

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๕.oo น. น.ส.กัญญาณ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา 0๙.๓0 น. นางเกศลา ทองคำเจ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านหนองหลี่ ม.๗ ต.โชคชัย

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๕.oo น. นายลภนพัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว. พช. ช [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) สุขใจวิถีถิ่น บ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  บ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิค [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวาระขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร “๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร”

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านคำบง ม.๔ ต.โชคชัย

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายลภนพัฒน์ ไวศิาฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบั [...]

อ่านต่อ