(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน. นางเกศลา  ทองคำเจริ [...]

อ่านต่อ