(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านทรายไหลแล้ง ม.๔ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านโนนก่อ ม.๖ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน. นางสาวกัญญาณั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านหนองแวงน้อย ม.๓ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒o เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน.     [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านหนองข่า ม.๒ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๒o เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน. นางเกศลา ทองท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านหนองกกเปลือย ม.๓ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย

๒o เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน. นายวีรยุทธ สุ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้มาพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ในเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านเตาถ่าน ม.๗ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.๓o น. นางเกศลา ทองคำเจริญ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ณ บ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อม

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านหนองกกเปลือย ม.๕ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน. นางสาวกัญญาณั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านคลองน้ำใส ม.๒ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน.     [...]

อ่านต่อ