(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๓ ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๓o เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน.
นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นวก. พช.) สพอ.นิคมคำสร้อย เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลโชคชัย ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๓/๒๕๖๑ เวที “ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ” โดยมีประเด็น คือ วิถีไทยวิถีพอเพียง
เพื่อส่งเสริมให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัยการออมในทุกกลุ่มช่วงวัย
ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 96 times, 1 visits today)