(สพอ.นิคมคำสร้อย) “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๓ ณ บ้านเหล่าต้นยม ม.๙ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน.
 
นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย (นว.พช.ปฎิบัติการ) สพอ.นิคมคำสร้อย เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลหนองแวง ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๓/๒๕๖๑ เวที “ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ” โดยมีประเด็น คือ วิถีไทยวิถีพอเพียง
เพื่อส่งเสริมให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัยการออมในทุกกลุ่มช่วงวัย
ณ บ้านเหล่าต้นยม ม.๙ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 105 times, 1 visits today)