(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านนาอุดม ม.๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.oo – ๒๒.ooน.
นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) สพอ.นิคมคำสร้อย เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลนาอุดม ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๓/๒๕๖๑ เวที “ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ” โดยมีประเด็น คือ วิถีไทยวิถีพอเพียง
เพื่อส่งเสริมให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัยการออมในทุกกลุ่มช่วงวัย
ณ บ้านนาอุดม ม.๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 55 times, 1 visits today)