(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด
ในการนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารการจัดเก็บและมีมติรับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑
 
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(Visited 132 times, 1 visits today)