(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ. ร่วมกับทีมงานตำบลร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย

๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.oo น.
 
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายวีรยุทร สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ. ร่วมกับทีมงานตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 127 times, 1 visits today)