(สพอ.นิคมคำสร้อย) พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ออกติดตามโครงการไทยนิยม บ้านเหล่าหลวง ม.๑๑ ต.หนองแวง

๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.oo น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ออกติดตามทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีนางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย (นว. พช. ปฎิบัติการ) เป็นผู้ประสานงานตำบลหนองแวงเข้าร่วมด้วย
เพื่อดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๒/๒๕๖๑ เวที “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ บ้านเหล่าหลวง ม.๑๑ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 160 times, 1 visits today)