(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ.เพื่อทบทวน ตรวจทานความถูกต้อง ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๘.oo – ๑๒.oo น.

นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย (นว.พช.ปฎิบัติการ) เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ.เพื่อทบทวน ตรวจทานความถูกต้อง จนท.ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บอำเภอๆ ละ ๑ คน

โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

(Visited 25 times, 1 visits today)