(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านนาขาม ม.๘ และบ้านทรายไหลแล้ง ม.๔ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๒๒.ooน.

นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) สพอ.นิคมคำสร้อย เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลนาอุดม
ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๒/๒๕๖๑ เวที “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน” โดยมีประเด็น ดังนี้ ๑.สัญญาประชาคมผูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง ๒.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ๓.รู้กลไกลการบริหารราชการ และ ๔.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
**ภาคเช้าเวลา o๙.oo – ๑๒.oo น. ณ บ้านนาขาม ม.๘ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
**ภาคค่ำเวลา ๑๙.oo – ๒๒.oo น. ณ บ้านทรายไหลแล้ง ม.๔ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 121 times, 1 visits today)