(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สัญจร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหาดทรายบ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย

๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สัญจร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหาดทรายบ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จได้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางส่งเสริมให้สังคมอยู่ดีมีสุข ให้มีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งอำเภอนิคมคำสร้อยได้กำหนดบ้านโฮมสเตย์ด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย ทั้งนี้มีกิจกรรมเปิดหาด แข่งขันกีฬา สร้างความรักความสามัคคี
(Visited 168 times, 1 visits today)