(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการทำสัญญาเงินกู้เงินหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

๓o เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo – ๑๖.๓oน. นางเกศลา ทองค [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วม “โครงการอำเภอนิคมคำสร้อย ยิ้ม…เคลื่อนที่” ณ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.oo – ๑๖.๓o น.   นางเกศลา ท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำส [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านนาอุดม ม.๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ๓ ณ บ้านเหล่า ม.๓ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.ooน. นางสาวกัญญาณั [...]

อ่านต่อ