(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการท่องเที่ยว สนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop กิจกรรมมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสนุกสู่สากล “SHOP สนุก สุขใจ”

  20 มีนาคม 2561  เวลา 17.30น. นางเกศลา ทองคำเจริญ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช 2 ค.

จปฐ. คือ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เป็นข้อมูลที่แสด [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน “บ้านสวย เมืองสุข” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บ.นาเจริญ ม.๑o ต.นาอุดม

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา 0๙.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนา [...]

อ่านต่อ