(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านคลองน้ำใส ม.๒ และบ้านหนองหลี่ ม.๗ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๗.ooน.

นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) สพอ.นิคมคำสร้อย เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลโชคชัย ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๒/๒๕๖๑ เวที “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน”
โดยมีประเด็น ดังนี้ ๑.สัญญาประชาคมผูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง ๒.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ๓.รู้กลไกลการบริหารราชการ และ ๔.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

**ภาคเช้าเวลา o๙.oo – ๑๒.oo น.  ณ บ้านคลองน้ำใส ม.๒ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

**ภาคบ่ายเวลา ๑๓.oo – ๑๗.oo น.  ณ บ้านหนองหลี่ ม.๗ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 182 times, 1 visits today)