(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านนากอก ม.๑ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น.

นางสาวกัญญาณัฐ  ห้วยทราย (นว.พช.ปฎิบัติการ) สพอ.นิคมคำสร้อย เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลโชคชัย ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๒/๒๕๖๑ เวที “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน”

โดยมีประเด็น ดังนี้ ๑.สัญญาประชาคมผูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง ๒.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ๓.รู้กลไกลการบริหารราชการ และ ๔.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ณ บ้านนากอก ม.๑ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 37 times, 1 visits today)