(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลโชคชัย ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๒/๒๕๖๑ เวที “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 64 times, 1 visits today)