(สพอ.นิคมคำสร้อย) ขยายเวลาส่งผลงาน ตั้งบัดนี้ ถึง 5 เมษายน 2561 โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

***ข่าวดีจ้า ขยายเวลาส่งผลงาน ตั้งบัดนี้ ถึง 5 เมษายน 2561*** โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

********
ดาวน์โหลดรายละเอียด : https://goo.gl/Fd1KFX

********
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” โดยมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยระบุสถานที่ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของดีในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนของตนเอง
_____

1. รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

1.1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวคิด “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ โดยต้องมีรายละเอียดสำคัญปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโออย่างน้อยได้แก่ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด

1.2. ผู้ส่งผลงานต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล จริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ หากเป็นบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องระบุสังกัดปัจจุบันในวันที่ส่งผลงานมาพร้อมกันด้วย

1.3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ประเภทประชาชนทั่วไป หรือ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

1.4. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ – สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิในการพิจารณาผลงาน

1.5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น

1.6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน

1.7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ

1.8. ผู้ส่งผลงานจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งมาที่อีเมล cddpr.contest@gmail.com พร้อมระบุชื่อผลงาน และชื่อ-สกุล รายละเอียดในการติดต่อ
มาพร้อมกันด้วย โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

1.9. คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะนำไปแชร์ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชนwww.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมร่วมกด Like ให้คะแนน

1.10. ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมกด Like ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการจะใช้คะแนนจากยอด Like ร้อยละ 40 และคะแนนจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ร้อยละ 60

1.11. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ

1.12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์

1.13. รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

1.14. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้ อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี

1.15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
_____

2. ประเภทและรางวัลในการประกวด

2.1. ประเภทบุคคลทั่วไป

2.1.1. รางวัลยอดเยี่ยม
เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

2.1.2. รางวัลดีเด่น
เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล

2.2. ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

2.2.1. รางวัลยอดเยี่ยม
เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
2.2.2.
รางวัลดีเด่น
เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล
_____

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 2141 6322 – 23 หรือ 0 2141 6327 – 28
หรือ www.facebook.com/prcdd

(Visited 140 times, 1 visits today)