(สพอ.นิคมคำสร้อย) ทำบุญกันเถอะ ครอบครัว พช.ชวนทอดผ้าป่า สร้างโอกาสการศึกษา

กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามอบ “โอกาสทางการศึกษา” ให้เด็กไทย ร่วมทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 07.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย

“กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2522 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 6 ปีให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมป์ และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงเป็นกองทุนที่สามารถช่วยสร้างอนาคตให้เด็กๆได้ อย่างไรก็ตามเพราะงบประมาณที่จำกัดจึงทำให้การช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึงมากนัก กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเด็กไทย ร่วมทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯในวันที่ 1 เมษายนนี้ และสามารถร่วมบริจาคเข้ากองทุนได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและอนาคตทางการศึกษาของเด็กๆที่ยากไร้ในชนบท สามารถดูรายละเอียดเพื่อร่วมบริจาคเข้ากองทุนได้ที่ www.cdf.cdd.go.th โดยใบเสร็จสามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้

 

(Visited 283 times, 1 visits today)