(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองข่า ม.๒ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกับทีมวิทยากร ตำบลหนองแวง ดำเนินการประชุมโครงการฯ เวทีที่ ๒/๒๕๖๑ เวที “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ บ้านหนองข่า ม.๒ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 171 times, 1 visits today)