สพอ.นิคมคำสร้อย ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2561
เพื่อมอบหมายงาน และวางแผนการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนนิคมคำสร้อย

(Visited 49 times, 1 visits today)