ประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560 ณ อบต.นิคมคำสร้อย อบต.กกแดง อบต.โชคชัย อบต.นากอก อบต.หนองแวง

(Visited 34 times, 1 visits today)