Way Of Life

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ ห้องประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน

(Visited 52 times, 1 visits today)