ทีม สพจ.มุกดาหารติดตามการดำเนินงาน สพอ.นิคมคำสร้อย

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และทีมงานนักวิชาการจังหวัดมุกดาหาร ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทั้งเยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองข่า คือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร

(Visited 50 times, 1 visits today)