โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ต.หนองแวง

 

วันที่ 28 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเอนก เครือคำ อาสาพัฒนารุ่นที่ 69 พร้อมด้วยทีมวิทยากรครู ข และวิทยากรครู ค ต.ร่มเกล้า ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.นิคมคำสร้อย มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 120 ครัวเรือน

(Visited 144 times, 1 visits today)