โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ต.โชคชัย

 

วันที่ 27 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเอนก เครือคำ อาสาพัฒนารุ่นที่ 69 พร้อมด้วยทีมวิทยากรครู ข และวิทยากรครู ค ต.ร่มเกล้า ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงเหนือ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 90 ครัวเรือน

(Visited 409 times, 1 visits today)