โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ต.นิคมฯและตำบลนากอก

 

วันที่ 25 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเอนก เครือคำ อาสาพัฒนารุ่นที่ 69 พร้อมด้วยทีมวิทยากรครู ข และวิทยากรครู ค ต.นิคมคำสร้อย และ ต.นากอก ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) “สร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย มีครัวเรือนเป้าหมาย ต.นิคมคำสร้อย เข้าร่วมจำนวน 95 ครัวเรือน และครัวเรือนเป้าหมาย ต.นากอก เข้าร่วมจำนวน 216 ครัวเรือน

(Visited 73 times, 1 visits today)